Våre inkassotjenester

– for bedrifter og privatpersoner

No cure - no pay

Nidaros Inkasso finner løsninger for bedrifter og privatpersoner – med skreddersydde strategier og løsninger. Vi jobber etter prinsippet No Cure – No Pay.

Du velger selv hvor i prosessen vi tar over:

Inkassovarsel

Første purring sendes normalt som inkassovarsel 14 dager etter forfall med purregebyr på kr. 62,-. Det informeres om at kravet går videre til inkasso dersom ny betalingsfrist på 14 dager ikke overholdes. Når den nye 14 dagers betalingsfristen går ut har det normalt gått ca. 30 dager siden opprinnelig faktura skulle vært betalt. Ca. tre dager etter at ny betalingsfrist er utløpt går kravet til inkasso.

Betalingsoppfordring/inkasso

Når saken overføres inkasso, sendes en betalingsoppfordring hvor de rettsmessige salærene er lagt på. Etter dette følges kravet med ytterligere brev og telefoner. Målet er alltid å få inn pengene raskest mulig, men uteblitt betaling skyldes ofte at skyldner er kommet i en vanskelig situasjon, men vi finner som regel en løsning som både kreditor og skyldner kan leve med.

Forsliksklage/utleggsforretning

Dersom skyldner fortsatt ikke betaler, vil vi i samråd med kreditor vurdere en forliksklage eller utleggsforretning. En forliksklage koster pr. i dag kr. 860,-  og en utleggsforretning kr. 1591,- i gebyr til Staten, og må betales av skyldner, men forskutteres av kreditor.
En dom i forliksrådet og en utleggsforretning vil avbryte foreldelsen som på faktura er tre år. En utleggsforretning gir mulighet for pant i eiendeler eller trekk i lønn. En dom i Forliksrådet er rettskraftig.

 1. Ved uenighet fremmer Nidaros Inkasso kravet for Forliksrådet. Klagen fremmes i den kommunen der skyldner bor. Ved fremming av klage må det innbetales et rettsgebyr på forhånd til Forliksrådet. Pr. 1. januar 2022 er beløpet på kr 1 223,-

 2. Utleggsbegjæring
  Dersom du har tvangsgrunnlag, kan det fremmes en utleggsbegjæring. De vanligste tvangsgrunnlagene er: Før begjæringen sendes må det sendes et varsel om tvangsfullbyrdelse til skyldner. I varselet skal det henvises til tvangsfullbyrdelseslovens § 4-18. Dette kan unnlates dersom man har en dom som er yngre enn 1 år.

  Utleggsbegjæringen sender Nidaros Inkasso til Namsmannen i skyldners kommune som vil avholde en utleggsforretning. Den skal avklare hvorvidt den innklagede har økonomiske midler tilgjengelig. Det kan gis utlegg gjennom pant i fast eiendom, løsøre, aksjer, obligasjoner, motorkjøretøy, bankkonto, verdipapirer og lignende. Eventuelt kan det gis utlegg ved tvangstrekk i lønn, sosiale ytelser, statlig støtte og lignende.

  De tilgjengelige økonomiske midlene vil bli vurdert opp mot hva man forventer at en person trenger for å leve i Norge. Til å vurdere dette bruker Namsmannen faste satser.

  Dersom Namsmannen finner at det ikke er noe å hente, så vil utleggsforretningen bli resultatet “Intet til utlegg”. Da sier Namsmannen i realiteten at det ikke er noen ting å hente hos skyldner.

  Vi i Nidaros Inkasso vil etter å ha mottatt “Intet til utlegg”, legge saken til overvåking. Det betyr at Nidaros Inkasso følger den økonomiske utviklingen til skyldner og starter opp saken igjen dersom økonomien endrer seg positivt.

  En avholdt utleggsforretning sikrer kravet mot foreldelse i 10 nye år.

  Ved begjæring om utlegg må det innbetales et rettsgebyr på forhånd til Namsmannen. Pr 1. januar 2022 er beløpet på kr 1 480,-.

 3. Konkursbegjæring
  Dersom skyldner ikke er i stand til å betale gjelden sin, skal vedkommendes bo tas under konkursbehandling når det begjæres av skyldnerne eller fordringshaver. Ved konkurs stanses driften i selskapet og selskapets verdier blir realisert. For at du skal kunne begjære en næringsdrivende konkurs, må følgende krav oppfylles:

  • Kravet må være uomtvistet.
  • Det må foreligge insolvens.

  For å kunne begjære en næringsdrivende konkurs, starter saken normalt opp ved å varsle skyldner gjennom et konkursvarsel. Det varselet sendes til lensmannen slik at de kan forkynne dette for skyldner. Normalt sett forkynnes konkursvarselet for styreformannen til skyldner. I hans fravær kan konkursvarselet forkynnes for en stedfortredende funksjonær. Du må sende inn et halvt rettsgebyr på forhånd, kr 611,50,- pr 1. januar 2022.

  Betalingsfristen i et konkursvarsel er 14 dager.
  Dersom kravet ikke betales, sendes en konkursbegjæring til Tingretten. Begjæringen må være Tingsretten i hende innen 28 dager fra forkynnelse.

 4. Begjæring om tvangssalg av fast eiendom/løsøre
  Før et tvangssalg av fast eiendom/løsøre kan begjæres, må du ha pant i den eiendelen som skal begjæres solgt. Det kan du ha fått via en utleggsbegjæring.

  Dersom tvangssalget iverksettes innen 1 år etter at utleggsforretning er avholdt, foreligger det ingen varslingsplikt. For de tilfeller der det går mer enn 1 år før tvangssalg iverksettes, må det sendes et varsel iht. Tvangsfullbyrdelses lovens § 4-18.

  Dersom du har avtalt pant kreves det alltid at det sendes et varsel iht. Tvangsfullbyrdelseslovens § 4-18.

  Det du kan merke deg er at selv om du får dom mot skyldner, så er ikke det ensbetydende med at kravet betales. Det samme gjelder for utleggsbegjæringer. Det å få pant i seg selv gir ikke nødvendigvis noen penger. Ofte vil det pantet du får ikke være realiserbart fordi det er andre som har pant før deg, og panteobjektet ikke har høy nok verdi til å dekke alle kravene. Da vil du være i en situasjon der skyldner er dømt til å betale kravet pluss rettslige omkostninger, men der du, som kreditor, er nødt til å forskuttere på skyldners vegne.
  Tenk derfor igjennom om det, økonomisk sett, er verdt å gå rettslig med et krav.

  Dersom du har engasjert Nidaros Inkasso, gjør vi denne vurderingen på dine vegne. Nidaros Inkasso benytter oss av de store databasene vi har for å beregne sannsynligheten for å få penger hvis rettslig pågang iverksettes. På den måten blir det en kalkulert risiko, og ikke et sjansespill.

Din kunde vil en gang i fremtiden sansynligvis kunne gjøre opp for seg.

Nidaros Inkasso overvåker dine fordringer, og når din kunde igjen er betalingsdyktig ligger kravet øverst i bunken. Når en skyldner ikke er betalingsdyktig, følger Nidaros Inkasso opp kravet over lengre tid.
Nidaros Inkasso overvåker usikrede krav i inntil 3 år, mens sikrede krav overvåkes i inntil 10 år.

Tapte krav hentes inn.

Når en skyldner er konstatert ikke betalingsdyktig og dermed ikke har midler til å gjøre opp for seg, anser man gjerne det utestående for tapt. Da er det på nåtidspunktet ingen mulighet for trekk i lønn eller å ta pant i noen av skyldners eiendeler.

Situasjonen kan endre seg over tid.

Med Nidaros Inkassos mange opplysninger og historikk på skyldneren og et systematisk arbeid over lengre tid er det et stort potensial i småkravsovervåking selv om det i utgangspunktet dreier seg om små beløp. De aller fleste ønsker og finne en løsning i motsetning til å ha en gjeld som tynger.

Nidaros Inkasso følger opp med jevnlig å kontakte skyldneren via telefon, brev,sms eller e-post for å forsøke å få til en avtale.

Nidaros Inkasso følger saken inntil foreldelse (3 år), noe som gir mulighet til å løse flere saker. I en slik periode kan det skje forandringer i skyldners betalingsevne, og da kan påminnelser fra oss resultere i betalte småkrav. Over tid kan dette også resultere i en bedre betalingsmoral fra skyldners side.